Vergi Məcəlləsinə əlavə edilən 222.2-ci maddəyə əsasən, müvəqqəti vergi rejiminin müddəaları 2020-ci il yanvarın 1-dən bir il müddətinə tətbiq edilir.

Bu maddə ilə müəyyən edilən müddət bitdikdən sonra vergi ödəyicisinin fəaliyyəti üzrə vergi öhdəlikləri, vergi ödəyicisinin hüquq və vəzifələri, vergi ödəyicisinin apardığı əməliyyatlara tətbiq edilən vergi dərəcələri, vergi güzəştləri və azadolmaları, vergilərin ödənilməsi müddətləri bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada həyata keçirilir.