Vakansiya

Vakansiya! MİKRO-PROQRAMI ÜZRƏ OPERATOR-KASSİR işləmək imkanı

  • PDF faylını al

Əmək haqqı 300 - 400 AZN


Vəzifə MİKRO-PROQRAMI ÜZRƏ OPERATOR-KASSİR
İşəgötürən "PayPoint" MMC
    Yaş
    22 - 40 лет
    Təhsil
    -
    İş təcrübəsi
    1 ildən 3 ilə qədər
    Telefon
    (012) 568-88-76
    (077) 455-00-25
    E-mail
    Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.

İş barədə məlumat

    - Anbar sistemində malların mədaxil və məxaricini hesablamalı
    - İş qrafiki: 08.00-20.00

Ardını oxu...

Vakansiya! Kapital Bank-da karyera qurmaq imkanı

  • PDF faylını al

Ali İqtisadi və ya hüquqi təhsil olmalıdır.

İşəgötürən Kapital Bank

Vəzifə Filial müdiri (Goranboy, İmişli, Astara şәhәrlәri )

Öhdəliklər:

    Filialın işini təşkil edərək, фяалиййятиня рящбярлик еtmək, табечилийиндя олан шюбялярин гаршылыглы мцнасибятлярини ялагяляндирmək;
    Банкын Идаряетмя Органларынын гярарларыны, Идаря Щейяти sядринин ямр вя сярянъамларыны иъра еtmək;
    Limitlər daxilində əməliyyatlar üzrə qərarlar qəbul etmək;
    Банкын имиъинин вя она олан инамын артырылмасы истигамятиндя ямяли ишляр щяйата кечирmək;
    Filialın  мцштяри базасынын эенишляндирilмяsi цчцн банка йени мцштяриляр ъялб еtmək, мцштяриляря йцксяк сявиййяли банк хидмятляринин эюстярилмясини тяшкил еtmək, бцтцн нюв банк мящсулларынын  сатышыны тяшкил еtmək;
    Tабечилийinдя олан ямякдашларын ишини эцндялик олараг планлашдырmaq, координасийа вя нязарят еtmək;
    İşçiləri qiymətləndirmək və motivasiya etmək;
    Müştərilərə yüksək səviyyədə xidmət olunmasını təmin etmək;
    Filiallara etibar edilmiş maddi qiymətlilərin və pul vəsaitinin mühafizəsi üçün bütün zəruri tədbirləri görmək və s.

Tələblər:

    Ali İqtisadi və ya hüquqi təhsil;
    Bank sahəsində minimum 2 (3) ilə qədər iş təcrübəsi (kredit sahəsində iş təcrübəsi mütləqdir, rəhbər vəzifədə iş təcrübəsi olanlara üstünlük verilir);
    İnzibatçı vəzifəsinə namizəd kimi, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının (ARMB) xüsusi komissiyasından  attestasiyasından keçmiş olmalı və yaxud buna hazırlıqlı olmalı;
    Qüvvədə olan bank qanunvericiliyini və ARMB-nin aidiyyəti təlimatlarını bilməli;
    Filialın maliyyə hesabatlarını (balans, mənfəət/zərər) təhlil etmə və qiymətləndirmə bacarığı;
    Qüsursuz vətəndaş olmalı (ictimai mövqeyinə görə vicdanlı, şəxsi, mənəvi keyfiyyətlər);
    Biznesi inkişaf etdirmə bacarığı;
    Azərbaycan və rus dillərində səlis danışıq bacarığı;
    MS Office-dən istifadə bacarığı;
    Ünsiyyət qurma, komandada işləmək və problemi həll etmə bacarığı;
    Strateji və analitik düşünmə qabiliyyəti;
    Liderlik qabiliyyətinin olması.

Ardını oxu...

Vakansiya! Mühasib vəzifəsində çalışmaq imkanı

  • PDF faylını al

Ali iqtisadi təhsil mütləqdir.

İşəgötürən “ŞEH”

Vəzifə бухгалтер.

Требования:

    С высшим экономическим образованием
    Опыт работы  от 3 до 5 лет
    Знание налогового и бухгалтерского законодательства
    Знание и умение составлять НДС отчеты, отчетности в пенсионный фонд и комитет статистики
    Профессиональный пользователь ПК  1С 7.7 и 8.0, MS Office( Word, Excel)
    Работоспособность
    Трудолюбие
    Ответственность
    Оперативность

Обязанности:

    Составление бухгалтерской и налоговой отчетности, обеспечение ведения бухгалтерского и налогового  учета хозяйственной-финансовой деятельности организации
    Своевременность и правильность начисления и перечисления налогов, сборов и других установленных    законодательством обязательных платежей
    Составление платежных поручений, контрактов счет фактур, актов, протоколов для клиентов

Ardını oxu...

Vakansiya! Kassir-məsləhətçi vəzifəsində çalışmaq istəyənlər üçün

  • PDF faylını al

Əmək haqqı 400 Аzn

Vəzifə: Кассир - консультант
İşəgötürən: Entrée

Требования:

    Возраст 18-28 лет
    Желательно высшее образование;
    Навыки общения на английском и русском языках
    Умение управлять личным временем и ресурсами
    Хорошие математические навыки
    Пунктуальность, общительность, вежливость
    Знание офисной компьютерной программы на среднем уровне
    Хорошая внешность и положительные личные качества

Ardını oxu...

Vakansiya! Azersun Holding-də karyera qurmaq imkanı

  • PDF faylını al

Kişi namizədlərə üstünlük verilir

Vəzifə: Keyfiyyətə Nəzarət mütəxəssisi (BazarStore)
İşəgötürən: Azersun Holding   
 
Əsas tələblər:

- Qida mühəndisliyi, keyfiyyətə nəzarət, gigiyena sahələri üzrə ali təhsil;
- 23-28 yaş aralığında olmalı;
- Kişi namizədlərə üstünlük verilir;
- ISO 9001-ISO 22000 və GMP haqqında nəzəri  biliyə sahib olmalı;
- Dinamik, xoş görünüşlü olmalı;
- Ünsiyyət bacarığı güclü olmalı;
- MS Office proqramlarını istifadə edə bilməli (MS Word, MS Excel);
- Rus/İngilis dillərini orta səviyyədə bilməlidir.
 
İş haqqnda məlumat:

- Bazarstore supermatketlər şəbəkəsində qida məhsulları üzrə keyfiyyətə nəzarət işlərinin aparılması;
- Supermarketlər arasında təyin edilmiş hədəflərə əsasən, günlük və aylıq keyfiyyət yoxlamalarının həyata keçirilməsi;
- Hesabat işlərinin aparılması;
- Yeni işə alınan işçilərə müvafiq tədrislərin keçirilməsi.
- Həftədə 1 gün ofisdə hesabat işləri, digər iş günlərində isə - Bazarstore supermarketlərindən birində plana uyğun olaraq yoxlamaların həyata keçirilməsi;
- İş qrafiki saat 09:00-dan 18:00-dək.

Ardını oxu...