Mühasibat uçotu

Köhnə hesablar planında olmayan hesab: Daşınmaz əmlaka investisiyalar

  • PDF faylını al

Bəzi fəsillərdə yeni hesablar planında əvvəlki hesablar planında olmayan hesab və məliyyatların olduğunu bildirmişdik. Bəzən də köhnə hesablardan bəzilərinin yeni hesablar planında uyğun hesabının olmamasını qeyd etmişdik. Bu mənada seçilənlərdən biri də 12 saylı daşınmaz əmlaka investisiyalar maddəsi və orada olan hesablardır. Əvvəlcə yeni qaydalarda nəzərdə tutulmuş bu heasblar haqqında məlumat verək.

12. Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121. Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Dəyər

121-1. Torpaq - Dəyər

121-2. Binalar - Dəyər

122. Daşınmaz əmlaka investisiyalar - Amortizasiya

122-2. Binalar – Amortizasiya

Ardını oxu...

Yeni və köhnə hesablar üzrə vergi və sosial ayırmalar necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesablanılmasına rast gəlirik. Həmçinin, hər ayın sonunda gəlir vergisinin, ilin sonunda mənfəətin, rüblük sadələşdirilmiş verginin, ümumiyyətlə Vergi Məcəlləsinə əsasən, hesablanan vergilərin müxabirləşmələri də maraqlı məqamlardandır.Yeni hesablar planında bu 52 saylı maddədə olan hesablarda uçota alınır.

Ardını oxu...

Yeni və köhnə hesablar üzrə mənfəət vergisi necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zərər 80 saylı balans hesabında uçota alınır. Daha doğrusu, yeni hesablar planında bu məqsədlə 80 saylı maddə və 801 saylı hesab qəbul olunub. Qeyd edək ki, əvvəlki hesablar planının 80 saylı hesabında uçota alınan əməliyyatların çoxusu eyni ilə yeni – 801 saylı hesabda uçota alınır. Məsələn, maliyyə gəlirləri və maliyyə xərcləri. Bunlar əvvəllər birbaşa 80 saylı hesaba yazılırdı, amma yeni hesablarda belə gəlirlər və ya xərclər əvvəlcə başqa hesablarda gəlir və ya xərc kimi uçota alınır, sonradan isə 801 saylı hesaba yazılır. Fərq əsasən, bundan ibarətdir.
Gəlin, əvvəlcə, həm əvvəlki 80 saylı balans hesabında, həm də yeni hesablar planının 801 saylı hesabında uçotu alınan əməliyyatlar haqqında məlumat verək, sonra həmin əməliyyatların yeni hesablarda necə uçota alınması barədə misallar vasitəsilə müxabirləşmələrə baxaq.

Ardını oxu...

Yeni və köhnə hesablar üzrə əmək haqqının bütün əməliyyatlar üzrə müxabirləşməsi

  • PDF faylını al

«AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında işçilərinə 3.000 manat əməkhaqqı hesablayıb. Əməkhaqqından 320 manat gəlir, 90 manat isə sosial sığorta ayırması tutulub və əməkhaqqına 22% sosial sığorta haqqı - 660 manat hesablanılıb. İşçilər həmkarlar təşkilatının üzvü olduğuna görə, könüllülük prinsipinə uyğun olaraq əmək haqqından 2% - 60 manat tutulub. Ayın sonunda əməkhaqqı kassadan ödənilib. Bu halda müxabirləşmələr belə olacaq:

Əsas vəsaitin istismara verilməsi necə rəsmiləşdirilməlidir?

  • PDF faylını al

Təbii ki, alınan əsas vəsait istismara verilməlidir. Bu zaman hansı əməliyyatın aparılmalı oıduğuna, istismara verilən əsas vəsaitin necə rəsmiləşdirildiyinə diqqət yetirək.
Yaxşı olar ki, əsas vəsaitlərin istimaran verilməsi haqqında akt tərtib olunsun bunun üçün müəssisə daxili komissiya yaradılsın. Komissiya müəssisənin rəhbərinin verdiyi əmr əsasında yaradılır.

Ardını oxu...