Mühasibat uçotu

Pul vəsaitləri yeni hesablar planında necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Köhnə hesablar planında təcrübədə ən çox istifadə olunan 50 (Kassa), 51 (Hesablaşma hesabı) və 52 (Valyuta hesabı) nömrəli hesablardır. Bu hesabların yeni hesablar planında necə əks olunduğuna baxaq. Yeni hesablar planında 22 saylı “Pul vəsaitləri və ekvivalentləri” adlı maddə mövcuddur. Bu maddə aşağıdakı hesablardan ibarətdir.

Ardını oxu...

Hamiləliklə bağlı müavinətin hesablanması zamanı nəzərə alınan 6 ay sosial stajın izahı

  • PDF faylını al

Birinci və sonrakı iş yerində olmasına baxmayaraq, ümümilikdə 6 ay sosial stajı olmayan işçi bir iş yerində 6 ay işləməyibsə və əmək qabiliyyətini itiribsə və ya hamiləliyə görə məzuniyyətə çıxıbsa, onda həmin işçiyə heç bir müavinət hesablanmır. Burada diqqətli olmaq lazımdır, söhbət işçinin bir iş yerində 6 ay sosial sığorta stajının olmamasından deyil, ümumilikdə 6 aylıq sosial sığorta stajının yoxluğundan gedir. Buradan belə bir sual meydana çıxır ki, işçiyə ödəniş edilmirsə, onda onu məzuniyyətə buraxmaq olarmı?

Ardını oxu...

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərində nələr nəzərə alınmalıdır?

  • PDF faylını al

18. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri
181. Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar
182. Uzunmüddətli verilmiş borclar
183. Digər uzunmüddətli investisiyalar
184. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin azalmasına görə düzəlişlər

Ardını oxu...

Milli Mühasibat uçotu standartlarinda təxirə salınmış vergi aktivləri və vergi öhdəlikləri haqqında hansı məlumatlar verilir?

  • PDF faylını al

Təxirə salınmış vergi anlayışını daha asan başa düşmək əvvəlcə yeni Milli  Mühasibat uçotu standartlarında 16 və 42 saylı maddələrə nəzər salaq.

16. Təxirə salınmış vergi aktivləri

161 Mənfəət vergisi üzrə təxirə salınmış vergi aktivləri

162 Digər təxirə salınmış vergi aktivləri

Ardını oxu...

Törəmə, asılı və birgə müəssisə anlayışının SADƏ şəkildə izahı

  • PDF faylını al

Yeni standartlarda törəmə müəssisə, asılı müəssisə və birgə müəssisə anlayışının izahı da var. Sadə və başa düşülən şəkildə həmin anlayışların izahını verək.

Ardını oxu...