Mühasibat uçotu

Yeni hesabları planı (Fayl Şəklində)

  • PDF faylını al

 

Milli mühasibat uçotu standartlarına əsasən, kommersiya təşkilatları üçün yeni hesabları planını fayl şəklində təqdim edirik. Qeyd edək ki, müəssisənini xüsusiyyətinə uyğun olaraq, sintetik hesabların açıqlamasını təmin edən subhesabların açılmasını da tövsiyyə edirik.
 

Ehtiyat kapitalı yeni hesablar planında necə uçota alınır?

  • PDF faylını al

Bəs, köhnə hesablar planında 33 saylı maddə və onun hesabları ilə uyğun olan balans hesabları hansılar idi?
Əvvəlki hesablar planında 86 saylı “Ehtiyat kapitalı” və 87 saylı “Əlavə kapital” balans hesabları var idi.

Ardını oxu...

Yeni hesablar planında mənfəətin uçotunda fərq nədən ibarətdir?

  • PDF faylını al

Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zərər 80 saylı balans hesabında uçota alınır. Daha doğrusu, yeni hesablar planında bu məqsədlə 80 saylı maddə və 801 saylı hesab qəbul olunub.

Ardını oxu...

Yeni hesablar planın özəllikləri və fərqliyi haqqında məlumat

  • PDF faylını al

 

 

Yeni hesablar planına baxsaq görərik ki, orada birinci bölmə, sonra maddə, balans hesabı və subhesabı vardır.Məsələn 1-ci bölmə uzunmüddətli aktivlərdir, bu bölmənin 10-cu maddəsi qeyri-maddi aktivlərdir, bu maddənin 101 hesabı qeyri-maddi aktivlər, 102 hesabı qeyri-maddi aktvilərin amortizasiyasıdır.101-ci hesabın 101-2 subhesabı qudvildir.Yəni yeni hesablarda artıq balans hesabı üç rəqəmlidir.Ona görə də yeni hesablarda hər hansı bir əməliyya haqqında məlumat veriləndə de-yilir ki, «10 maddə 101-ci balans hesabı». 

Ardını oxu...

Hesablar planı FAYL ŞƏKLİNDƏ

  • PDF faylını al

Oxucularımızın xahişini nəzərə alaraq, köhnə hesablarının daha oxunaqlı şəkildə təqdim edirik. Qeyd edək ki, yaxın zamanlda yeni hesablar planını da təqdim edəciyik. Təqdim edəciyimiz hesablar planı içərisində kredit təşkilatların hesablar planı da var.

Hesablar planını yükləyin