Çərşənbə axşamı, 14 May 2019 05:48

İşçilərin Etik Davranış Məcəlləsi (NÜMÜNƏVİ FORMA)

"Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə

İndi isə işçilərin etik davranış məcəlləsini təqdim edirik (fayl formasında yazının sonunda yükləyə bilərsiniz):

Təsdiq edirəm

“Alov” MMC-nin direktoru

___________Nüsrət Nəbili

20 oktyabr 2018-ci il

 

“Alov” MMC-də

İşçilərin Etik Davranış Məcəlləsi

 

“Alov” MMC-də (bundan sonra Cəmiyyət) İşçilərin Etik Davranış Məcəlləsi (bundan sonra – Məcəllə) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, Əmək Məcəlləsinə və digər müvafiq normativ-hüquqi aktların tələblərinə, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən qəbul olunan mənəvi-əxlaqi norma və prinsiplərə uyğun hazırlanmışdır.

 1. Ümumi müddəalar
 2. MəcəllətutduğuvəzifədənasılıolmayaraqCəmiyyətinişçilərininişyerindədavranışlarınınəsasqaydalarınıvəpeşəkarxidmətietikanınümumiprinsiplərinimüəyyənedir.
 3. HərbirişçiMəcələnintələblərininicrasıüçünbütünlazımitədbirlərigörməlidir.
 4. MəcəllənintələblərinibilməkvəonariayətetməkCəmiyyətinişiçləriüçünəməkintizamınınvəpeşəkarfəaliyyətinqiymətləndirilməsininəsasmeyarıhesabedilir.
 5. İşçilərin Cəmiyyət daxilində əsas vəzifələri və davranış qaydaları
 6. AzərbaycanRespublikasıƏməkMəcəlləsinin 10-cu maddəsinəuyğunolaraqişçilərinaşağıdakıvəzifələrivardır:

1.1. əmək müqaviləsi ilə müəyyən edilmiş əmək funksiyasını vicdanla yerinə yetirmək;

1.2. əmək intizamına və müəssisədaxili intizam qaydalarına əməl etmək;

1.3. əməyin təhlükəsizliyi normalarına əməl etmək;

1.4. işəgötürənə vurduğu maddi ziyana görə məsuliyyət daşımaq;

1.5. dövlət sirrini, habelə işəgötürənin kommersiya sirrini müəyyən olunmuş qaydada və şərtlərlə gizli saxlamaq;

1.6. iş yoldaşlarının əmək hüquqlarını və qanuni mənafelərini pozmamaq;

1.7. fərdi, kollektiv əmək mübahisələri üzrə məhkəmə qərarlarını (qətnamələrini) yerinə yetirmək;

1.8. əmək qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etmək.

 1. İşçilərvətəndaşlar, cəmiyyətvədövlətqarşısındaməsuliyyətlərinidərkedərəkaşağıdakılarlaəməletməyəborcludurlar:

2.1. Azərbaycan Respublikasında hər bir şəxsin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinin təmin olunmasına və ona əməl edilməsinə hörmət Cəmiyyətin fəaliyyətinin əsas qayəsini təşkil edir;

2.2. Siyasi, iqtisadi və digər səbəblərdən Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının və digər normativ-hüquqi aktların tələblərini pozmaq yolverilməzdir;

2.3. Cəmiyyətin dövlət qurumları ilə səmərəli əlaqələrinin qurulması təmin olunmalıdır;

2.4. Öz fəaliyyətlərini Cəmiyyətin nizamnaməsi çərçivəsində qurmalıdırlar;

2.5. Vəzifə borclarını yerinə yetirərkən, partiya, istimai birlik, sosial qrup və vətəndaşların təsirlərindən azad şəkildə qərar qəbul etməlidirlər;

2.6. Vəzifə borclarının vicdanla yerinə yetirilməsinə mane olan bütün maliyyə və digər maraqlar istisna olunmalıdır;

2.7. Peşə etikası və işgüzar davranış normalarına əməl etməlidirlər;

2.8. Vəzifəli şəxslərlə və vətəndaşlarla ünsiyyətdə diqqətli olmalı, yüksək nəzakət nümayiş etdirməlidirlər;

2.9. Müxtəlif, sosial və etnik qrupların mədəniyyət və inanclarını diqqətdə saxlayaraq Azərbaycan Respublikasında və onun hüdudlarından kənarda yaşayan xalqların adət-ənənələrinə hörmətlə yanaşmalı, dözümlülük nümayiş etdirməlidirlər;

2.10. Vəzifə borclarının vicdanla yerinə yetirilməsinə şübhə yarada biləcək davranışlardan, cəmiyyətin nüfuzuna xələlə gətirə biləcək münaqişəli situasiyalardan uzaq durmalıdırlar;

2.11. Şəxsi xarakterli problemlərin həlli zamanı dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarının, vəzifəli şəxslərin qərarlarına təsir etmək üçün öz vəsifə mövqeyindən istifadə etməməlidirlər;

2.12. Əgər işçinin vəzifə səlahiyyətlərinə daxil deyilsə, Cəmiyyətin və onun rəhbərinin fəaliyyətilə bağlı ictimai yerlərdə mülahizə söyləməməli, qiymətləndirmə aparmamalı, mühakimə yürütməməlidir;

2.13. İctimai çıxışlar və xidməti informasiyanın təqdim edilməsi zamanı Cəmiyyətdə müəyyən olunmuş qaydalara əməl etməlidirlər;

2.14. Səlahiyyətləri çərçivəsində olan resursların səmərəli istifadəsilə bağlı qərarlar verilməsinə çalışmalıdır;

2.15. Korrupsiyanın yaranmasına imkan verməməli, əgər belə halla qarşılarsa, Azərbaycan qanunvericiliyinə müvafiq olaraq tədbirlər görməlidir;

2.16. Vəzifə səlahiyyətlərinin icrası zamanı vicdanlı, dürüst və qərəzsiz olmalı, öz fəaliyyətində qanununun aliliyini təmin etməlidir.

 1. Cəmiyyətinvəzifəliişçiləridigərişçilərüçünpeşəkarlıqnümunəsiolmalı, təmizadınıqorumalı, maraqlarmünaqişəsinəimkanverməməlivəCəmiyyətdəmünbitmənəvi-psixolojiiqliminformalaşmasınaçalışmalıdırlar.

III. İşçilərin iş yerlərində əməl etməli olduqları etik normalar

 1. İşçininişyerindəkidavranışıonaəsaslanmalıdırki, insanhüquqvəazadlıqlarıiləbirlikdəənyüksəkdəyərdirvəhərbirvətəndaşşəxsinhəyatıntoxunullmazlığı, ləyaqətvəşərəfininmüdafiəsihüququnamalikdir.
 2. İşçiişyerindəaşağıdakılarıetməkdənçəkinməlidir:

2.1. Cinsinə, yaşına, irqinə, millətinə, dilinə, vətəndaşlığına, sosial, maddi və ailə vəziyyətinə, siyasi və dini baxışlarına görə diskriminasiya xarakterli hərəkətdən və fikirdən;

2.2. Kobudluqdan, yüksək səslə, etinasız tonla danışmaqdan, loğvalıqdan, yersiz tənədən, əsassız tənbehdən;

2.3. Hədə-qorxudan, təhqiredici ifadə və ya replikadan, normal ünsiyyətə mane olan hərəkətlərlərdən və provakasiyaya çəxməkdən;

2.4. İşlə bağlı iclas və söhbətlərdə və vətəndaşlarla ünsiyyət zamanı yemək yeməkdən, siqaret çəkməkdən.

 1. İşçilərişyerindəkidavranışlarıiləkollektivdəbir-birləriləsağlaməməkdaşlıqvəişgüzarmünasibətlərəşəraityaratmalıdırlar;
 2. İşçilərnəzakətli, diqqətli, ədəblivəxeyirxaholmalı, həmkarlarıvəvətəndaşlarlamünasibətlərdəsəbrnümayişetdirməlidirlər;
 3. Vəzifəöhdəliklərinihəyatakeçirənişçininxaricigörünüşüişlədiyitəşkilata, vətəndaşlaravəhəmkarlarınamünasibətdəhörmətifadəetməli, qəbulolunmuş, özündətəvazökarlıqvəsəliqəlilikehtivaedənişgüzarstiləuyğunolmalıdır

 

Tanış oldum:________ ______________________

Tarix:____________

Şərh yazın