Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək kitabçasının açılması müddəti ilə bağlı fərqli fikirlər mövcüddür. Bəzi mütəxəssislər hesab edir ki, işçi işə başladığı gündə...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Tutaq ki, «AA» firmasında çalışan Əliyev Nazim Məmməd oğlu 01.10.2019-cu il tarixindən 26.10.2019-cu il tarixinə kimi əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmək...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Әgәr işәgötürәn sınaq müddәtindә әmәk müqavilәsini pozmaq istәyirsә, mütlәq işçiyә yazılı xәbәrdarlıq etmәlidir. Belә xәbәrdarlığın nümunәvi f...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Fikrimizcə, işəgötürənin işçiyə vurduğu maddı zərərlər haqqında kifayət qədər məlumat verdik. İndi işə işəgötürənin işçiyə vurduğu m...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bәs, işçi neçә dәfә hissәlәrә bölünmәklә әmәk mәzuniyyәtindәn istifadә edә bilәr? Әmәk Mәcәllәsindә işçinin әmәk mәzuniyyәtindәn hissәlәrl...
Satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Fәslin titul vәrәqinin doldurulması ilә bağlı hissәsindә әmәk kitabçasının ilk sәhifәsindә düzәlişlәr aparılmasının qaydasını nümunәlәr tәqdim etmә...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Öncəki bölmələrdə qeyd etmişdik ki, işəgötürən işçilərini istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə-əmək...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isә hesab edәk ki, işçinin bir işәgötürәndә (ixtisar olunduğu) 8 il 6 ay әmәk stajı var. Tutaq ki, işçi 01.02.2018-ci ildәn ixtisar olunaraq işdәn aza...
Yaxın zamanlarda satışa çıxarılacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Qeyd etdiyimiz kimi, “Məşğulluq haqqında” AR Qanununun 18.3-cü maddəsin əsasən, İşəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri ...
İşçilər üçün əmək şəraitinin yaradılması ilə bağlı işəgötürənlər əməyə görə haqqın miqdarının, əmək normaları və əməyin qiymətləndirilməsi normalarının müəyyən edilməsini, əməkhaqqının ödənilməsini,...
10 -dən səhifə 32