Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Әmәk Mәcәllәsindә әvvәllәr әmәk stajına görә әlavәlәr işçinin bir müәssisә...
Cümə, 18 Oktyabr 2019 07:28

Ərizələrin növləri və istifadə qaydaları Xüsusi

Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Müәssisәlәrdә kadr әrizәlәrini istifadә tezliyinә görә 3 qrupa bölmәk olar: I qrup- İşә qәbul әrizәsi; - Öz xahişi...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də,  müavinətin hansı hallarda valideynlərdən k...
Sərbəst auditor Altay Cəfərovun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Burada bir maraqlı sual da meydana sıxır. Tutaq ki, işçi 01.02.2017- ci il tarixindә işә...
Cümə axşamı, 17 Oktyabr 2019 06:36

Əmrin tərtibi zamanı nələrə diqqət yetirilməlidir? Xüsusi

Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Tәlimatda yazılanlara әlavә kimi, tәcrübәdәn vә standartların tәlәblәrindәn çıxış edәrәk bir neçә mühüm mәsәl...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək qanunvericiliyinə əsasən, əmək kitabçalarının hazırlanması və işəgötürənlərə verilməsi səla...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Bir mühüm mәsәlәni dә qeyd edәk ki, hamilә işçi qısaldılmış iş vaxtı hüququndan istifadә etmәk üçün sәhhәtinin ...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İşçinin işә qәbulu ilә bağlı әmәk kitabçasına yazılışa keçmәzdәn әvvәl bәzi vacib mәsәlәlәri xatırladırıq: ...
"Vergi uçotu: A-dan Z-yə" kitabının müəllifi Anar Bayramovun yeni kitabı "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Təcrübədə rast gəldiyimiz hallardan biri də sağlam şəxsin xəstəlik kağızı təqdim etməklə işə gəlm...
Qalib Toğrulun müəllifi olduğu və satışı davam edən "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Komissiya formalaşdırıldıqdan sonra pozuntunun baş vermәsi sәbәblәrinin araşdırılmasına başlanılır. İşçiyә izahat veri...
8 -dən səhifə 32