Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Öncəki bölmələrdə qeyd etmişdik ki, işəgötürən işçilərini istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə-əmək...
Satışda olan "Əmək Münasibətləri: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isә hesab edәk ki, işçinin bir işәgötürәndә (ixtisar olunduğu) 8 il 6 ay әmәk stajı var. Tutaq ki, işçi 01.02.2018-ci ildәn ixtisar olunaraq işdәn aza...
Yaxın zamanlarda satışa çıxarılacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Qeyd etdiyimiz kimi, “Məşğulluq haqqında” AR Qanununun 18.3-cü maddəsin əsasən, İşəgötürənlər yeni iş yeri yarandığı və ya iş yeri ...
İşçilər üçün əmək şəraitinin yaradılması ilə bağlı işəgötürənlər əməyə görə haqqın miqdarının, əmək normaları və əməyin qiymətləndirilməsi normalarının müəyyən edilməsini, əməkhaqqının ödənilməsini,...
Satışda olan "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" kitabından seçmə İndi isə işçisinin ərizəsinə uyğun olaraq əmrin nüminəvi formasını təqdim edirik. Əmrin tərtibi zamanı nəzərə alın ki, qısaldılmış iş vaxtı ilə işləyən i...
Çərşənbə axşamı, 01 Oktyabr 2019 04:04

İkinci iş ilinə görə əmək məzuniyyəti hüququ nə vaxt yaranır? Xüsusi

Satışda olan "Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə" (VII nəşr) kitabından seçmə Daha aydın tәsәvvür yaranması üçün misallara müraciәt edәk.Tutaq ki, hәr hansı işçi 01.02.2016-cı ildә әmәk müqavilәsi bağlayaraq «AA» şi...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq  "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əvəzetmə, əlavə iş saatı, məzuniyyət, axşam və gecə növbələri zamanı hesablanan gəlirlər əmək haqqı üzərinə əlavə olunur. Təbii ki, bu...
Bu gündən SATIŞDA olan "Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə İşәgötürәnlәr vә işçilәr unutmasınlar ki, yeni işә qәbul olunan işçiyә münasibәtdә sınaq müddәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi işәgötür...
Yaxın zamanlarda satışda olacaq "Əməyin uçotu: A-dan Z-yə" kitabından seçmə Əmək Məcəlləsinin 3-cü maddəsində qeyd edilir ki, işçilərin nümayəndəli orqanı dedikdə,  əmək, sosial, iqtisadi hüquqlarını və qanuni mənaf...
"Kargüzarlıq: A-dan Z-yə" (II nəşr) kitabından seçmə İndi isə intizam tənbehi tətbiq edilməsinə əsas verən hallardan bir neçəsinin sənədləşdirilməsi qaydasını nəzərdən keçirək. Tutaq ki, işçi üzrsüz səbəbdən iş...
3 -dən səhifə 24