Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesablanılmas...
Təcrübədə mal-materialların kassa çeki ilə alınması hallarına çox rast gəlinir. Daha doğrusu, bu haqda mənə çox suallar verirlər. Soruşurlar ki, mağazadan hər hansı bir mal almışıq, kassa çeki veriblər, amm...
İndi isə mühasibat uçotunun təşkili haqqında qısa məlumat verək.Birinci mərhələ: təsərrüfat əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi;İkinci mərhələ: rəsmiləşdirilmiş əməliyyatların sintetik hesablar vasitəsilə müxabirl...
Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyən ləşdirməkdir. Əgər müəssisə ili mənfəətlə başa vurubsa, il...
Mühasibat balansının 10-cu maddəsi “Qeyri-maddi aktivlər” adlanır. Qeyri-maddi aktivlər ayrıca olaraq 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanır. Qeyri-maddi aktivlər fiziki formayamalik olmayan qeyri-monetar aktivl...
Təcrübədə tez-tez soruşurlar ki, yeni hesablar planında azqiymətli və tez köhnələn əşyalar hansı hesablarda uçota alınır, onlara amortizasiya hesablanılırmı? Bütün bunlara aydınlıq gətirmək üçün ilk növbədə, köhnə ...
İndi isə müxabirləşmələrin mühasibat registrlərinə işlənilməsinə nəzər salaq. Əvvəllər mühasibat uçotunun qurulmasının 2 forması vardı. Jurnal order və memorial order forması. Təcrübədə ən sadə, optimal və özünü d...
Kassa məxaric orderi yazıldıqdan sonra «AA» MMC-nin rəhbərliyinə təqdim olunur və rəhbərlik sənədə imza atdıqdan sonra baş mühasib kassa məxaric orderini imzalayır. ...
Şənbə, 10 Dekabr 2011 17:48

Kassa limiti necə tənzimlənməlidir?

İndi isə kassa əməliyyatları haqqında əlavə məlumatlar verək. Kassa limitinin məbləği ilə bağlı Milli Məclisin 28 mart 1995-ci il tarixli, 1004 saylı qərarı var. ...
Təcrübədə istifadə olunan sənədlərdən biri də mədaxil qəbzidir. Bu sənədin hansı hallarda istifadə olunması ilə bağlı çoxlu suallar verilir. ...
9 -dən səhifə 10