Yeni Milli Mühasibat uçotu standartları ehtiyatların uçotunun 2 formada aparılmasını qəbul edir. Orta maya dəyəri və FİFO (İlkin alış qiyməti ilə). Orta maya dəyəri nədir? Bunu sadə bir misalla izah edək: «AA» firması...
Amortizasiya ayırmaları barədə Vergi Məcəlləsində də yazılıb. yeni standartlara əsasən, amortizasiya ayırmalarının 3 metodu var. Bunlar düz xətt metodu, azalan qalıq metodu və maşın saatı metodudur. Vergi Məcəlləsində ...
Bəzi fəsillərdə yeni hesablar planında əvvəlki hesablar planında olmayan hesab və məliyyatların olduğunu bildirmişdik. Bəzən də köhnə hesablardan bəzilərinin yeni hesablar planında uyğun hesabının olmamasını qeyd etmişdik...
Hər bir müəssisənin gündəlik rastlaşdığı müxabirləşmələrdən, əməliyyatlardan biri də vergi ilə bağlıdır. Gündəlik mal satışı, gündəlik xidmət göstərilməsi və s. Bu kimi əməliyyatlar zamanı ƏDV-nin hesablanılmas...
Hesabat ilində müəssisələrin bütün fəaliyyətlərinin nəticəsi mənfəət və ya zərərdir. Yeni hesablar planı ilə köhnənin bir üst-üstə düşən cəhəti var ki, mənfəət və zərər 80 saylı balans hesabında uçota alınır. ...
«AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında işçilərinə 3.000 manat əməkhaqqı hesablayıb. Əməkhaqqından 320 manat gəlir, 90 manat isə sosial sığorta ayırması tutulub və əməkhaqqına 22% sosial sığorta haqqı - 660 manat h...
Təbii ki, alınan əsas vəsait istismara verilməlidir. Bu zaman hansı əməliyyatın aparılmalı oıduğuna, istismara verilən əsas vəsaitin necə rəsmiləşdirildiyinə diqqət yetirək. Yaxşı olar ki, əsas vəsaitlərin istimaran veri...
Çərşənbə axşamı, 31 Yanvar 2012 10:53

ƏDV depoziti üzrə müxabirləşmələr necə aparılır?

  «AA» müəssisəsi 2010-cu ilin noyabr ayında 10.000 manatlıq mal satıb. Satışa 1.800 manat (18%-lik ƏDV) əlavə olunub. Alıcı 10.000 manatı bank hesabına, 1.800 manatı isə depozit hesabına ödəyib.             Bu ...
Torpaq, tikili və avadanlıqlar (Əsas vəsaitlər) haqqında kitabın birinci fəslində ətraflı məlumat verilib. İndi isə əsas vəsaitlərin rəsmiləşdirilməsi, hansı sənədlər əsasında mühasibat uçotuna məxadil olunması qaydalar...
Kassa əməliyyatları kimi təhtəlhesab hesablaşmalar da müəssisədə çox tez-tez rast gəlinən əməliyyatlardandır. Əvvəllər təhtəlhesab hesablaşmalar ancaq müəyyən kiçik məbləğli əməliyyatların aparılması üçün nəzərd...
8 -dən səhifə 10