Köhnə hesablar planında maliyyə icarəsi üzrə debitor borcları və faizlər üzrə debitor borcları qısamüddətli və uzunmüddətliyə ayrılmırdı. Yeni hesablar planında əvvəl müxabirləşmə aparılan zaman bütün məbləğləri...
Yeni hesablar planının 20 saylı maddəsində (Ehtiyatlar) belə hesab yoxdur. Amma biz təcrübədə 211 saylı “İnventarlar” adlı hesab, 211-1 saylı “Ehtiyatda olan inventarlar” və 211-2 saylı “İstimarada olan inventarlar” adl...
Müəssisə digər təşkilatdan (malgöndərəndən) 1.000 manatlıq avadanlıq (məsələn, kompyuter) alıb. Alınan avadanlıq istismara verilib. ...
Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyənləşdirməkdir. ...
Bazar ertəsi, 02 Aprel 2012 07:18

“Qudvil” anlayışının misalla izahı

Digər vacib fərqlərdən biri “Qudvil” anlayışının olmasıdır. Əvvəllər mühasibat uçotunda belə bir anlayışdan ümumiyyətlə,istifadə olunmayıb. Sadə şəkildə desək, qudvil hər hansı bir təşkilatın dəyərində yarana...
Əvvəlki qaydalarda, təhtəlhesab şəxs aldığı vəsaitin xərclənməsi haqqında 3 gün müddətimndə avans hesabatı təqdim etməli idi. Hazırda da vergi orqanları, DSMF əməkdaşları yoxlamalar zamanı bunun yerinə yetirilməs...
Köhnə hesablar planında təcrübədə ən çox istifadə olunan 50 (Kassa), 51 (Hesablaşma hesabı) və 52 (Valyuta hesabı) nömrəli hesablardır. Bu hesabların yeni hesablar planında necə əks olunduğuna baxaq. Yeni hesablar planında 22...
Birinci və sonrakı iş yerində olmasına baxmayaraq, ümümilikdə 6 ay sosial stajı olmayan işçi bir iş yerində 6 ay işləməyibsə və əmək qabiliyyətini itiribsə və ya hamiləliyə görə məzuniyyətə çıxıbsa, onda həmin iş...
18. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri181. Ödənişə qədər saxlanılan uzunmüddətli investisiyalar182. Uzunmüddətli verilmiş borclar183. Digər uzunmüddətli investisiyalar184. Sair uzunmüddətli maliyyə aktivlərinin dəyərinin az...
Təxirə salınmış vergi anlayışını daha asan başa düşmək əvvəlcə yeni Milli  Mühasibat uçotu standartlarında 16 və 42 saylı maddələrə nəzər salaq. 16. Təxirə salınmış vergi aktivləri 161 Mənfəət vergisi üzrə ...
17 -dən səhifə 21